Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu
ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szydłowcu przyjmuje interesantów:
w poniedziałki w godzinach 15:00-16:00
oraz w pozostałe dni tygodnia w godzinach 8:00 - 9:00

telefon / fax: (48) 617-12-19
telefon alarmowy: 510 121 373
dzwonić tylko w sytuacjach zagrożenia zdrowia ludności

szydlowiec@psse.waw.pl

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu
została utworzona w 1954 roku.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szydłowcu
pełniącym jednocześnie funkcję 
Dyrektora 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szydłowcu 
jest 
mgr inż. Elżbieta Pawlak

 

Obszar działania stacji obejmuje powiat szydłowiecki
- gminy: Mirów, Jastrząb, Chlewiska, Orońsko
oraz miasto i gminę Szydłowiec. 

POWIAT SZYDŁOWIECKI

herb

 

PSSE Szydłowiec

Aktualności

Do poniedziałku trwały na Mazowszu Dni Diecezjalne poprzedzające ogólnoświatowe spotkanie młodzieży katolickiej. Pielgrzymi opuścili już nasze województwo i ruszyli do Krakowa. Papież Franciszek przylatuje w środę.

W poniedziałek od samego rana pielgrzymi żegnali gościnne Mazowsze. Warszawa i okoliczne miejscowości przyjęły ponad 10 tys. osób. Wszyscy zostali serdecznie przyjęci. Goście poznawali polską historię, kulturę, zwyczaje. Uczestniczyli w spotkaniach modlitewnych, oglądali koncerty i widowiska, przygotowane z okazji ich przyjazdu przez władze gmin i miast Mazowsza. Mieszkali u rodzin, w domach prywatnych, bursach i internatach.

Mazowiecka Inspekcja Sanitarna przez cały czas rzetelnie sprawowała podwyższony nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym pielgrzymów i mieszkańców województwa mazowieckiego.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, w oparciu o meldunki spływające ze wszystkich powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych informuje, że na terenie Mazowsza w dniach 20 -25 lipca br. nie wystąpiły istotne zagrożenia, które miałyby bezpośredni związek z pobytem pielgrzymów oraz ich udziałem w Dniach Diecezjalnych Światowych Dni Młodzieży. Odnotowano zaledwie kilka jednostkowych zdarzeń z udziałem zagranicznych pielgrzymów, związanych z dolegliwościami jelitowymi (niestrawność, przejedzenie), wystąpieniem rumienia i pokąsaniem przez nieustalonego owada. W stanie dobrym wszyscy zostali wypisani ze szpitali po otrzymaniu doraźnej pomocy ze strony służby zdrowia zabezpieczającej spotkania młodzieży.

Nie odnotowano na terenie naszego województwa żadnych poważnych zagrożeń mających bezpośredni związek z bezpieczeństwem sanitarno-epidemiologicznym grup pielgrzymów. W naszym województwie nie odnotowano zgłoszeń dotyczących chorób zakaźnych.

Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni w zakresie swoich właściwości prowadzili we wszystkich miejscach, gdzie przebywają pielgrzymi, stały bieżący nadzór m.in. nad bezpieczeństwem żywności z uwzględnieniem wzmożonych kontroli w punktach gastronomicznych i sklepach, bezpieczeństwem baz noclegowych, itp.

Wszystkie powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne z terenu Mazowsza ścisłe współpracowały z koordynatorami diecezjalnymi organizującymi pobyt pielgrzymów w województwie mazowieckim.

 

 

Kontakt dla mediów:

Rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Warszawy i województwa mazowieckiego:

Joanna Narożniak, tel. 698 664 807, mail: joanna.narozniak@wsse.waw.pl

 

Czytaj więcej

ŚDM - DNI DIECEZJALNE 20-25 lipca 2016 r. – pełna gotowość Mazowieckiej Inspekcji Sanitarnej.

Służby sanitarne Warszawy oraz całego województwa mazowieckiego są w stanie pełnej gotowości do zabezpieczenia rozpoczynających się właśnie Dni Diecezjalnych, poprzedzających spotkanie młodzieży z całego świata z papieżem Franciszkiem. 
Przegląd przygotowań
W dniu 18 lipca 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie odbyła się generalna odprawa Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych z terenu województwa mazowieckiego pod przewodnictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Inspektorzy sanitarni raportowali stan przygotowania zabezpieczenia ŚDM w ich obszarach odpowiedzialności. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przekazał wytyczne do działania w dniach 20-25 lipca 2016 r. 
Zostały omówione zagadnienia bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem wzmożonych kontroli w czasie trwania ŚDM dotyczących produktów spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia; bezpieczeństwa wody, w tym zaopatrzenia awaryjnego w wodę do picia, bezpieczeństwa obiektów handlowych, hotelowych, dworców kolejowych, toalet ogólnodostępnych  i innych miejsc - w tym miejsc kultu religijnego.
Omówiono zagadnienia kryzysowej komunikacji, a także bezpieczeństwa epidemicznego z uwzględnieniem oceny ryzyka epidemicznego niskiego, średniego i wysokiego stopnia w przypadku wystąpienia  zdarzenia kryzysowego o charakterze medycznym.
Zgodnie z rekomendacjami wojewody mazowieckiego i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego wszystkie inspekcje sanitarne z terenu Mazowsza ścisłe współpracują z koordynatorami diecezjalnymi organizującymi pobyt pielgrzymów w województwie mazowieckim.
Od stycznia br. Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni wspierają działalność koordynatorów kościelnych w kwestii organizacji ŚDM i nadzoru sanitarnohigienicznego miejsc zgromadzeń i zakwaterowania zbiorowego uczestników ŚDM. PPIS województwa mazowieckiego utrzymują bieżący kontakt poprzez swoich przedstawicieli zarówno z koordynatorami diecezjalnymi, jak i ze Starostami, Burmistrzami i Prezydentami Miast w celu pełnego zabezpieczenia sanitarnohigienicznego miejsc zgromadzeń masowych, w których będą odbywać się spotkania młodych pielgrzymów.
W zakresie przygotowań Mazowsza na przyjęcie pielgrzymów, wypełniając powierzone zadania, Mazowiecka Inspekcja Sanitarna skontrolowała 1876 obiektów gastronomicznych oraz obiektów infrastruktury publicznej i ujęć wody. Ponadto dokonano rozpoznania miejsc zgromadzeń publicznych i innych miejsc kultu religijnego, zwracając szczególną uwagę organizatorów na potrzeby zaopatrzenia w wodę, fontanny chłodzące, toalety i sposób usuwania śmieci w aspekcie planowanego braku koszy. Na bieżąco prowadzone są kontrole stanu sanitarnotechnicznego dworców PKP i PKS, a w Warszawie stacji metra.
Rozesłano do podmiotów leczniczych pismo informacyjne o obowiązku raportowania chorób zakaźnych, zakażeń i dodatnich badań laboratoryjnych w ciągu 2 godzin od momentu ich rozpoznania, ustalono dane teleinformatyczne /telefony, faxy, adresy internetowe/ niezbędne do przesyłania raportów.
PWIS oraz PPIS województwa mazowieckiego ustalili listy dyżurów pracowników w dniach 20-25.07.2016 r. oraz opracowali swoje „Plany zabezpieczenia ŚDM w dniach 20-25.07.2016 r.”
PPIS województwa mazowieckiego utrzymują stałą łączność z PCZK, WSSE w Warszawie, Policją i Państwową Strażą Pożarną, a PWIS w Warszawie utrzymuje stałą łączność z WCZK Warszawa i Głównym Inspektorem Sanitarnym /od dnia 18.07.2016 r./
W siedzibach powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które dysponują bazą laboratoryjną, pełnione są dyżury, ponadto laboratorium PSSE w Radomiu zostało zabezpieczone w  testy szybkiej diagnostyki rotawirusów i norowirusów. Laboratoria WSSE i PSSE zabezpieczone są w podłoża do badań mikrobiologicznych żywności, wody i materiałów biologicznych w przypadku wystąpienia biegunek.
Kontakt i informacje dla mediów podczas trwania Dni Diecezjalnych Światowych Dni Młodzieży:
Na stronach internetowych wojewódzkiej oraz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych zostały umieszczone informacje o bezpieczeństwie zdrowotnym dla pielgrzymów przybywających do Polski oraz dla gospodarzy przyjmujących pielgrzymów w zakresie narażenia na choroby zakaźne.
Znajdą tam Państwo ulotki informacyjne w kilkunastu językach, które mogą wykorzystać zarówno mieszkańcy Mazowsza przyjmujący pielgrzymów, jak i sami goście, przybywający z różnych stron świata.
Zapraszamy do bieżącego śledzenia stron internetowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Codziennie znajdą tam Państwo aktualne komunikaty oparte o meldunki sytuacyjne.
Na terenie każdego powiatu za kontakt z mediami odpowiadają właściwi terenowo Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni.
Dane telefoniczne i mailowe znajdą Państwo na stronach każdej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej województwa mazowieckiego.
Do dyspozycji mediów jest także stale rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Warszawy i województwa mazowieckiego:
Joanna Narożniak, tel. 698 664 807, mail: joanna.narozniak@wsse.waw.pl

Czytaj więcej

Komunikaty

Nie ma dostępnych aktualności.

Ostrzeżenia

Nie ma dostępnych aktualności.